Hulpverlening op maat

Kinderen/jongeren en volwassenen kiezen in eerste instantie dikwijls niet zelf voor hulpverlening. Bij andere kan het dan weer net de vraag zijn zodat alle partijen even tot rust kunnen komen. Iedere betrokken partij (ouder(s)-kind(eren)-familieleden-...) stapt dus met zijn verhaal (gedachten, beleving, handelen...) de hulpverlening in.

Als organisatie krijg je de taak om met verschillende systemen; ouder(s)-kind(eren), pleegouder(s)-pleegkind(eren) en biologische ouders/familie, volwassenen-context, ... ‘samen’ te werken aan doelen.  Aansluiten op de hulpvraag, invoegen in de (be)leefwereld van mensen of het spreken van een gemeenschappelijk taal, ... ; het blijft een voortdurend zoeken en streven naar evenwicht waarbij alle partijen zich goed kunnen voelen.

Het beluisteren van de verschillende verhalen, deze te ordenen en aan te sluiten op de gezamenlijke hulpvragen is in de praktijk echter geen evident gegeven.  Het vraagt van hulpverleners een voortdurend afstemmen op de verschillende betrokken partijen.  Hierbij tracht je met al je middelen te zorgen dat er een constructieve verbinding behouden blijft/tot stand kan komen tussen ouder en kind, volwassene en zijn context... zodat er een netwerk wordt uitgebouwd waar zij op kunnen terugvallen.

Het gemeenschappelijke doel van hulpverleners en hulpvragers is dat er een vertrouwensrelatie kan ontstaan die uitgroeit tot een positieve werkrelatie.  Hierdoor kan er  ‘samen’ gewerkt worden aan een toekomst die past binnen de realiteit van deze (kwetsbare) gezinnen/individuen en de gangbare norm binnen onze samenleving.

Hulpverlening op maat betekent voor ons dat wij ondersteuning bieden in het onderhouden/verder uitbouwen van een goed zorgbeleid.  Dit vanuit een dialoog tussen alle betrokken partijen, waarin ‘samenwerking’ centraal staat.  Hierdoor kan de motivatie, de betrokkenheid en het welbevinden van zowel teams, teamleden, hulpvragers... versterkt worden.

VOOR WIE

 • Teams die energie willen halen uit de samenwerking
 • Teams die willen groeien in hun ‘samen’werking met kind(eren)/jongere(n) en ouders/(pleeg)ouders...
 • Teams/organisaties die effectieve oudergesprekken willen voeren
 • Teams/organisaties die samen willen nadenken over een pedagogisch beleid
 • Teams/organisaties die nood hebben aan een gemeenschappelijke visie
 • Organisaties die een unieke bijdrage willen leveren aan hun werking(en)
 • Organisaties die het beste willen halen uit hun personeel
 • ...

WERKWIJZE/AANBOD

Tijdens het kennismakingsgesprek gaan wij samen met jullie op zoek naar de hulpvraag en het meest geschikte aanbod op deze vraag.  Samen verkennen we wat de organisatie/het team nodig heeft.  Vanuit een systematische benadering met aandacht voor het potentieel van elk individu/team zorgen we voor een integrale aanpak.

Coaching
 • Uitbouwen/vasthouden van de gemeenschappelijke visie
 • De samenwerkingsrelatie tussen hulpvragers en hulpverleners, teamleden... versterken/tot stand brengen
 • Inzichten van de dialoog tussen o.a. teamlid versus team, hulpvrager versus hulpverlener...
 • Beschikbare werkmiddelen optimaal en efficiënt inzetten
 • Omgaan met kortsluitingen/breuken in (kwetsbare) gezinnen-contexten
 • ...
Supervisie
 • Welbevinden bij teams/teamleden onderhouden/versterken
 • Zelfreflectie: wat zijn mijn kwaliteiten, sterktes, valkuilen
 • Omgaan met diversiteit van waarden en normen
 • Inzicht van het eigen handelen in (moeilijke) situaties
 • Vertrouwen hebben in je eigen begeleidingsstijl, creativiteit, capaciteiten ...
 • Draagkracht vergroten - draaglast verkleinen
 • ...
Casuïstiekbespreking
 • Casussen bekijken vanuit een breder en/of vernieuwend perspectief
 • Gerichte aanpak/gericht handelen ifv een individu met zijn bijhorende problematiek (kinderen, ouders, ...)
 • Competentiegericht, veranderingsgericht kijken
 • Een verbredende/vernieuwende kijk op labels (ADHD, ASS, gedragsproblemen...)
  O.a. zicht hebben op de noden en behoeften van het individu binnen zijn context met zijn problematiek.
 • ...

"Karakter is als een boom en reputatie als zijn schaduw. De schaduw is wat we erover denken, maar de boom is de werkelijkheid."

Abraham Lincoln