Onderwijs op maat

Het onderwijs speelt net als ouders een grote rol in de leerprocessen van kinderen.  Bij sommige kinderen loopt de ontwikkeling vlekkeloos, anderen hebben extra zorg nodig.    Naast het inoefenen van schoolse vaardigheden (taal/rekenen/ ...), gaat er bij leerkrachten ook veel aandacht naar andere ontwikkelingsdomeinen; oa socio- emotionele, psychisch welzijn, ...

Kinderen leren wie ze zijn en wie ze willen worden in interactie met anderen (leerlingen, leerkrachten, ouders, enz).  Ze leren samenleven in diversiteit, in een onvoorspelbare en veranderende omgeving.  Leerkrachten en ouders proberen om ‘samen’ kinderen te ondersteunen in het opbouwen van hun identiteit en hen inzichten bij te brengen in de wereld waarin ze leven.

Het gemeenschappelijk doel van leerkrachten en ouders is dat kinderen zichzelf kunnen ontplooien, hun talenten en vaardigheden ontdekken en deze verder kunnen ontwikkelen.  Zodat zij later op hun beurt een constructieve bijdrage kunnen leveren aan onze maatschappij/samenleving.

Als school is het echter niet altijd evident om met ouders en leerlingen in dialoog te treden. Vanuit onze expertise kunnen wij een bijdrage leveren om de brug/ de vertaler te zijn tussen leerkrachten, leerlingen en ouders.

Onderwijs op maat betekent voor ons dat wij ondersteuning bieden in het onderhouden/verder uitbouwen van een goed zorgbeleid.  Hierdoor kan de motivatie, de betrokkenheid en het welbevinden van zowel het kind, diens ouder(s) alsook leerkrachten versterkt worden.

Met onze coaching, supervisie en casuïstiekbespreking willen wij mee helpen bouwen aan een ontwikkelingsbevorderend klimaat voor leerkrachten, kinderen en diens ouders.

VOOR WIE

 • Scholen / leerkrachten die met leerlingen in dialoog willen gaan en daarbij beter willen inspelen op diens noden alsook diens gezin
 • Scholen/leerkrachten die nood hebben aan een vernieuwende kijk op labels gericht op het individu (ADHD, moeilijk kind, gedragsproblemen,...)
 • Scholen/leerkrachten die nood hebben aan handvaten in het omgaan met leerlingen die extra zorg nodig hebben
 • Scholen/leerkrachten die afstemming willen bekomen in het omgaan met diverse problematieken (faalangst, zelfvertrouwen, minderwaardigheidsgevoel, pestgedrag, verslaving, oppositioneel opstandig gedrag, ...)
 • Scholen/leerkrachten die effectieve oudergesprekken willen voeren
 • Scholen/leerkrachten die met ouders in dialoog willen gaan en daarbij beter willen inspelen op de noden en behoeften van de leerlingen
 • Leerkrachten/scholen die samen willen nadenken over een pedagogisch beleid
 • Scholen die energie willen halen uit de samenwerking
 • ...

WERKWIJZE/AANBOD

Tijdens het kennismakingsgesprek ga ik samen met jullie op zoek naar de hulpvraag en het meest geschikte aanbod op deze vraag. Jullie zijn de ervaringsdeskundige in het verhaal en dit zal doorheen het begeleidingstraject ook steeds centraal gezet worden.

Supervisie
 • Welbevinden bij leerkrachten onderhouden/versterken
 • Zelfreflectie: wat zijn mijn kwaliteiten, sterktes, valkuilen
 • Omgaan met diversiteit van waarden en normen
 • Inzicht van het eigen handelen in moeilijke situaties
 • Vertrouwen hebben in je eigen creativiteit, capaciteiten, manier van lesgeven, ...
 • ...
Coaching/Training
 • Helpen om een vruchtbare en doeltreffende dialoog tot stand te brengen tussen school - leerkrachten - ouders en leerlingen
 • De samenwerkingsrelatie tussen school - leerkrachten - ouders en leerlingen versterken/tot stand brengen
 • Gericht handelen/gerichte aanpak ifv individuele problematiek bij kinderen/jongeren
 • Vertaling maken van de dialoog tussen school en ouders/ ouders en school
 • ...
Casuïstiekbespreking
 • Noden van elk kind (h)erkennen binnen het grotere geheel (klas, gezin, maatschappij...)
 • Bouwen aan een ontwikkelingsbevorderend klimaat:
  • positief zelfbeeld
  • grenzen geven/ontvangen
  • opbouw van de eigen identiteit
  • pesten: dader- versus slachtoffergedrag
  • ...
 • Opbouwen van inzichten in problematieken versus gericht handelen/aanpak
 • ...

"Een dialoog is meer dan het uitwisselen van informatie. In een dialoog krijgt de relatie vorm."

Peter Rober